TRAIN UP A CHILD IN THE WAY HE SHOULD GO; AND WHEN HE IS OLD HE WILL NOT DEPART FROM IT. (PROVERBS 22:6)

陳蔚儀於屯門區中西器樂揚琴比賽奪冠及第70屆校際音樂節得獎消息

屯門區中西器樂比賽-楊琴組得獎消息如下:
1B陳蔚儀      揚琴       冠軍

 

第70屆校際音樂節得獎消息如下:
2A朱嘉欣    14歲以下女聲中文獨唱    優良獎狀
2A林昱佳    14歲以下女聲中文獨唱    優良獎狀
2A何嘉歡    14歲以下女聲中文獨唱    優良獎狀
2A韓憶怡    14歲以下女聲中文獨唱    優良獎狀
1B陳蔚儀    14歲以下女聲中文獨唱    優良獎狀
1A孫佳烊    14歲以下女聲中文獨唱    優良獎狀
5C李穎彤    16歲以下女聲中文獨唱    優良獎狀
1B陳蔚儀     揚琴獨奏 - 深造組         良好獎狀

合唱團得獎消息

中國鼓得獎消息